PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ („podmínky“)

POUŽITÉ POJMY

Správce dat: Gustav Kraus, Havličkova 444, 570 01 Litomyšl, provozovatel: Gustav Kraus ,nar.11.8.1962, bytem tamtéž., IČO:16755936 (dále jen „pension“)

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti pensionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Pension se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

1. Pension se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují pouze provozovatel a pověřená recepční penzionu.

3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným pensionem. Pension nemá žádné zaměstnance a nepředává osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou: a. Hotelový systém Previo a Booking. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi penzionem a daným zpracovatelem.

DPO, POVĚŘENEC

1. Pověřencem penzionu je Gustav Kraus (Info@pension-kraus.cz). Pension zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

1. Pension má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je penzion povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let. Zákazník má kdykoli právo požádat pension o přehled svých osobních údajů. Informace v elektronické podobě, které slouží pouze pro účel objednání a to jsou jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa, jsou okamžitě po ukončení reservace, nebo jejího zrušení okamžitě smazány. Informace o hostovi, který byl ubytován jsou uchovávány v ubytovací knize, která je v tištěné podobě uschována v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů pension mohou být vyjmenované osobní údaje smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pension se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

2. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby penzionu, které budou mít penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů

b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby

c) penzion zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;

d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.

3. Pension se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu penzionem stanoveném a odpovídajícím pokynům penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u penzionu.Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2018